Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор на директори

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор на директори > АД Водостопанство на РМ


Дарко Радевски [01 септември, 2019]

Катерина Андонова [07 февруари, 2019]

Борис Дучков [20 октомври, 2017]

Методија Тасевски [20 октомври, 2017]

Митко Костадинов [11 октомври, 2017]

Стојан Ефтимов [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор на директори > АД Водостопанство на РМ - Скопје


Гого Видимче [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор на директори > АД ГА - МА


Рафис Алити [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор на директори > АД Тутунски комбинат Прилеп


Гоце Мојаноски [20 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор на директори > АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката


Кристијан Трајковски [25 октомври, 2020]

Александар Цуцулоски [12 ноември, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор на директори > АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост


Наташа Смилевска Тодоровска [11 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор на директори > Водостопанство на РСМ


Зоран Ристов [25 јануари, 2020]

Александар Давидовски [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор на директори > Македонски Телеком


Сашо Велески [20 ноември, 2017]

Каталози