Каталог: Државна комисија за спречување корупција > медицински директор

Државна комисија за спречување корупција > медицински директор > ЈЗУ Здравствен дом Скопје


Виктор Исјановски [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > медицински директор > ЈЗУ Здраствен дом - Пехчево


Билјана Гагачовска [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > медицински директор > ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза


Арбен Љабеништа [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > медицински директор > ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на РМ


Седула Усеини [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > медицински директор > ЈЗУ Клиничка болница Штип


Ален Георгијев [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија


Калина Гривчева-Старделова [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство


Викторија Јовановска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија


Лазар Тодоровиќ [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести


Аспазија Софијанова [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни и фебрилни болести


Милена Стевановиќ [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија


Џемиле Јусуфи [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија


Даниел Ѓурчинов [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија


Александар Трајановски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија


Ирина Пановска Ставридис [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > медицински директор > ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско – емисиона томографија


Ана Угринска [04 јануари, 2022]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

медицински директор

ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, грло и нос

ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско – емисиона томографија

ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Скопје

ЈЗУ Здравствен дом Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

ЈЗУ Здраствен дом - Пехчево

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство

ЈЗУ Клиничка болница Штип

ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија

ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија

ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија

ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“

ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни и фебрилни болести

ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија

ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на РМ

ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија